RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest firma EDEX Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolski, przy ul. Strumykowej 25
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,b,c,f RODO – w związku realizacją zawartych umów handlowych oraz przesyłaniem informacji handlowych na podstawie odrębnie udzielonych zgód.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe kontrahentów oraz ich pracowników, a także potencjalnych kontrahentów korzystających z newslettera. 
 4. Odbiorcami danych są pracownicy firmy EDEX Sp. z o.o. Sp. k. oraz zaufane podmioty z którymi Administrator podejmuje współpracę w celu realizacji celów dla których dane są zbierane.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.